Úvodná konzultácia zdarma+421 948 426 548

Degeneratívna choroba chrbtice

Jedine Impedančná terapia lieči degeneratívnu chorobu chrbtice

Prudký civilizačný rozvoj, ktorý je evidentný najmä v posledných desaťročiach, sa mimoriadne negatívne podpísal aj pod zdravotný stav obyvateľstva. Z dôvodu simplifikácie pracovnej činnosti, súvisiacej s elektronizáciou a informatizáciou spoločnosti, vznikajú aj nové, závažné ochorenia. Medzi hlavné príčiny moderných civilizačných ochorení (onkologické, AIDS, závislosti ako narkománia, alkoholizmus a fajčenie či vertebrogénne ochorenia) sú v súčasnosti zaraďované najmä znečistené životné prostredie, nesprávna životospráva, nesprávne návyky a nízka zdravotná gramotnosť ľudí.

Práve komplikácie manifestované bolesťou chrbtice postihnutej degeneratívnou chorobou (Degenerative Disc Disease – DDD) sú v súčasnosti v priemyselne vyspelých krajinách považované za druhú najčastejšiu príčinu pracovnej neschopnosti a najčastejším dôvodom invalidity osôb v produktívnom veku. DDD je najčastejšou príčinou práceneschopnosti u osôb vo veku do 45 rokov a piatou najčastejšou príčinou hospitalizácie u dospelého obyvateľstva v produktívnom veku.

Epidemiologické štúdie potvrdili, že až 80% ľudí počas svojho života potrebuje aspoň 1x lekársku pomoc pre vertebrogénne bolesti. V až 10% akútny bolestivý syndróm prechádza do chronického stavu. Bolesti chrbta preto majú nielen závažné zdravotné, ale aj psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. V súčasnosti tak môžeme jednoznačne povedať, že vertebrogénne ochorenia predstavujú najdrahšie ochorenie na svete vôbec. Degeneratívne ochorenie chrbtice sa začína v medzistavcových platničkách. Skladajú sa z kompaktného jadra, prstenca a obalov. Pri zdravej platničke pozorujeme jadro s vysokým obsahom vody a väzivový prstenec s hladkým povrchom. Impedančná terapia sa preto zameriava na zmeny v tejto oblasti. Včasnou diagnózou a liečením dokáže eliminovať príčinu súčasných aj neskorších problémov pacienta či jeho chronického stavu. Pri aplikácii Impedančnej terapie Vás osloví jej jednoznačný parametrizačný model a proces aktívnej kontroly elektroliečebného procesu. Množstvo doterajších skúseností nám umožňuje už počas terapie ponúknuť pacientovi odpoveď na jej úspešnosť. Po kladnom výsledku Impedančnej terapie dokáže organizmus pacienta podať optimálny výkon, ktorý zodpovedá jeho fyzickému veku.

Impedančná terapia lieči pacientov s chronickou bolesťou krku, chrbta alebo krížov. Tiež s tŕpnutím a pulzujúcou bolesťou v končatinách (radikulárna bolesť). Opotrebenie osovej časti kostry sa často začína neinfekčným ochorením medzistavcových platničiek. Vplyvom rôznych vnútorných či externých faktorov prichádzajú o svoju funkciu – strácajú schopnosť viazať vodu a vysychajú, čím sa mení ich tvar, pevnosť i pružnosť, čo negatívne vplýva na zdravie a fyziologické procesy celého organizmu. Zmeny spôsobujú dráždenie nervových zakončení, akútnu bolesť až imobilitu.

Impedančná terapia choré a poškodené platničky uzdravuje – zväčšia svoj objem a obnovia svoju štruktúru. Pridanou hodnotou je regenerácia organizmu. Vyliečení pacienti dokazujú, že iba Impedančná terapia DDD ako civilizačné ochorenie lieči. Štandardné postupy (lieky, operácia a pod.) totiž nedokážu degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek a ich príčiny odstrániť.

Jedinečnosť nášho liečebného procesu potvrdili kontrolné výsledky zobrazovacích vyšetrení (MR), objektívne závery rádiológov a klinická štúdia.

Diagnostika a liečba chrbtice vyžaduje tímový prístup praktického lekára, neurológa, neurorádiológa, neurochirurga, algeziológa a fyzioterapeuta. Dôležitá je pritom rýchla identifikácia zdroja bolesti. Jeho závažnosť a dynamiku však často skresľuje rozdiel medzi nálezom pomocou zobrazovacích vyšetrení (MR, CT) a klinickým nálezom. Zobrazené štrukturálne zmeny tak veľa razy nemusia byť v príčinnej súvislosti s klinickou symptomatológiou.

Diagnostické omyly sú častou príčinou neúspechov konzervatívnej či operačnej liečby. Dôsledkom môže byť až invalidita pacientov.

Riešením je iba Impedančná terapia!